Wdrażanie Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska na zgodność z normą ISO 14001:2004

Grupa docelowa:

Właściciele przedsiębiorstw, najwyższe kierownictwo, osoby z wyższego i średniego szczebla zarządzania Pełnomocnik ds. SZJ, inżynierowie, pracownicy wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

 • Zalety wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu ISO 14001

 • Zasady przeprowadzenie audytu wstępnego i oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi, do których spełnienia Organizacja jest zobowiązana (audyt stanu zerowego). Analiza działań oraz dokumentów dotyczących zarządzania środowiskiem pod kątem spełnienia wymagań prawa dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań normy ISO 14001.

 • Ocenę obecnej sytuacji w zakresie zarządzania środowiskowego;

 • Ocenę zgodności działań z wymaganiami prawa ochrony środowiska;

 • Opis analizy SWOT w odniesieniu do działalności firmy w aspekcie ochrony środowiska (słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia).

 • Zakresu wymagań normy ISO 14001 oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego w Firmie.

 • Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

 • Opracowanie i ustanowienie Polityki Środowiskowej.

 • Aspekty środowiskowe
  Identyfikacja aspektów środowiskowych wraz z określeniem ich znaczenia

 • Określenie aspektów środowiskowych, czyli elementów działalności firmy, jej wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem

 • Określenie wagi każdego ze zidentyfikowanych aspektów – czyli przeprowadzenie ich oceny za pomocą sprawdzonych metod i tym samym zidentyfikowanie znaczących aspektów środowiskowych

 • Cele, zadania i programy środowiskowe
  Ustalenie celów i zadań środowiskowych dla znaczących aspektów środowiskowych oraz zdefiniowanie programów ich realizacji

 • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
  Opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażanie – konsultacje. Opisanie sposobów postępowania. Weryfikacja powiązań zawartych w poszczególnych dokumentach.

 • Szkolenie pracowników
  Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 14001, ich wpływu na środowisko w tym zagrożeń środowiskowych oraz sposobów przeciwdziałania im.
  Celem szkolenia będzie podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Organizacji.

 

Program może ulec zmianie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Czas trwania szkolenia: (terminy uzgadniane wg. potrzeb klienta)